Smurf007

972 teksty – auto­rem jest Smurf007.

Akt z wróżką - prolog

kiedyś wierzyłem
że wys­tar­czy przed snem
wy­wiesić po­duszkę przez okno

prze­nikając od­dechem nocy
ema­nuje czymś bliższym
na­bierając gwiez­dnej mocy

pokój też jest umowny
nocą na klaśnięcie wol­nej myśli
przyj­mu­je kształt do­wol­ny

prze­meb­lo­wanie ciszy

gdy od­poczy­wa ciało, czu­wa człowieczeństwo
a sił wszystkich [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 3 stycznia 2018, 00:14

* * *

chce­my do­tykać nieba
a za­pomi­namy pod­no­sić ramiona

pod­pierasz głowę
licząc jas­kra­we dni

nie pat­rząc pod słońce
ośle­piamy się
własną przeciwnością

sza­leństwo or­bit księżyca
upa­ja młodzieńcze usta

czas nieus­tannie dyk­tu­je nas
a my nie pot­ra­fimy znów
stać się ta­kim dzieckiem 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 1 kwietnia 2017, 23:58

amarant

aro­matyczny poranek
po­wol­ne opa­danie na jawie
pat­rząc na­dal snom w oczy

otocze­ni porcelaną
słod­ko mglistą tajemnicą
men­talnie skraplani

o świ­cie wyglądamy
jak ka­wa z mlekiem

sma­kując sobie
każde­go poranka 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 20 marca 2017, 19:44

Prze­mija­nie to zem­sta cza­su, za codzien­ne za­bija­nie chwil. 

aforyzm
zebrał 34 fiszki • 14 marca 2017, 11:44

Is­totą poz­na­nia są drob­ne od­kry­cia, które do­konują się, gdy przes­ta­jemy szukać. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 12 marca 2017, 21:43

* * *

siada zmęczone
lo­tem mierząc życie

na gałęziach westchnień
na­biera tchu na jutro

jeśli tyl­ko nadejdzie
kwit­nienie znaczeń
wiosen­nym szeptem

znów o po­ran­ku prze­budzi śpiew
skow­ronka poety 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 6 marca 2017, 20:22

Promyk

na przekór
roz­marzo­nej nocy

woalem przerzedzo­ny
budzi blask
wschodzące­go dnia

z poezją na ustach
słod­szą niż sen
wi­ta uśmiech na twarzy 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 1 marca 2017, 10:23

Praw­dzi­wa krzyw­da, to te po­dar­te lis­ty, pi­sane wciąż na nowo. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 26 lutego 2017, 19:46

Naj­pierw to życie oka­zuje się wy­magające, a do­piero później człowiek całkiem sprytny. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 25 lutego 2017, 23:27

zorza

z no­cy wyk­radłbym ciemność
która spo­wija ten świat
za kur­tyną naszych marzeń

prze­mie­rzył ten szal
od pier­wszej gwiazdy
po zni­komość świtu

zdmuchnął kurz wstydu
roz­ciągając księżycową podkowę
w uśmiech na twarzy

niedo­kończo­nym snom
po­cierał policzki
gwiez­dnym pyłem ciesząc oczy

z ust rozbieganych
ba­lejażem ciepłych śladów
mienił do­tyk w czułe słowa

na dobranoc 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 19 lutego 2017, 23:19
Smurf007

..spotykam nas częściej niż otwieram oczy.. dziś chcę być twoją pustką, która nadchodzi po nieudanym spotkaniu Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

przedwczoraj, 00:01Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

20 stycznia 2018, 22:45Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

19 stycznia 2018, 21:53Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Rap Beat

19 stycznia 2018, 21:34Smurf007 sko­men­to­wał tek­st „Życie Cieni”

19 stycznia 2018, 07:43Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Kontakt z mo­dera­torem

16 stycznia 2018, 07:33Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 stycznia 2018, 20:25Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Człowiek bez ska­zy

15 stycznia 2018, 20:20Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Na we­soło o Chrys­tu­sie

15 stycznia 2018, 20:16Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Człowiek bez ska­zy

15 stycznia 2018, 19:12Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Na we­soło o Chrys­tu­sie