Smurf007

971 tekstów – auto­rem jest Smurf007.

* * *

chce­my do­tykać nieba
a za­pomi­namy pod­no­sić ramiona

pod­pierasz głowę
licząc jas­kra­we dni

nie pat­rząc pod słońce
ośle­piamy się
własną przeciwnością

sza­leństwo or­bit księżyca
upa­ja młodzieńcze usta

czas nieus­tannie dyk­tu­je nas
a my nie pot­ra­fimy znów
stać się ta­kim dzieckiem 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 1 kwietnia 2017, 23:58

amarant

aro­matyczny poranek
po­wol­ne opa­danie na jawie
pat­rząc na­dal snom w oczy

otocze­ni porcelaną
słod­ko mglistą tajemnicą
men­talnie skraplani

o świ­cie wyglądamy
jak ka­wa z mlekiem

sma­kując sobie
każde­go poranka 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 20 marca 2017, 19:44

Prze­mija­nie to zem­sta cza­su, za codzien­ne za­bija­nie chwil. 

aforyzm
zebrał 33 fiszki • 14 marca 2017, 11:44

Is­totą poz­na­nia są drob­ne od­kry­cia, które do­konują się, gdy przes­ta­jemy szukać. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 12 marca 2017, 21:43

* * *

siada zmęczone
lo­tem mierząc życie

na gałęziach westchnień
na­biera tchu na jutro

jeśli tyl­ko nadejdzie
kwit­nienie znaczeń
wiosen­nym szeptem

znów o po­ran­ku prze­budzi śpiew
skow­ronka poety 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 6 marca 2017, 20:22

Promyk

na przekór
roz­marzo­nej nocy

woalem przerzedzo­ny
budzi blask
wschodzące­go dnia

z poezją na ustach
słod­szą niż sen
wi­ta uśmiech na twarzy 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 1 marca 2017, 10:23

Praw­dzi­wa krzyw­da, to te po­dar­te lis­ty, pi­sane wciąż na nowo. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 26 lutego 2017, 19:46

Naj­pierw to życie oka­zuje się wy­magające, a do­piero później człowiek całkiem sprytny. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 25 lutego 2017, 23:27

zorza

z no­cy wyk­radłbym ciemność
która spo­wija ten świat
za kur­tyną naszych marzeń

prze­mie­rzył ten szal
od pier­wszej gwiazdy
po zni­komość świtu

zdmuchnął kurz wstydu
roz­ciągając księżycową podkowę
w uśmiech na twarzy

niedo­kończo­nym snom
po­cierał policzki
gwiez­dnym pyłem ciesząc oczy

z ust rozbieganych
ba­lejażem ciepłych śladów
mienił do­tyk w czułe słowa

na dobranoc 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 19 lutego 2017, 23:19

mgnienie

is­krą życia na ziemię opada
wo­la istnienia

po drodze spo­tyka anioła
otoczo­na pajęczyną troski
roz­pa­la wnętrze człowieka

tchnięty do życia
chłodem zmarznięte­go świata
łak­nie uczyć się czułości

ocierać z łez zziębnięte policzki
ot­wierać oczy na szept przeźroczysty

prag­nieniem na miarę stwórcy
do­tykając kamieni
po­woływać człowieka

za­pierać dech
na cudzym ramieniu
roz­ciągać nić nadziei

po­między trwaj a zagaśnij
sztan­da­rem powiewa
miłość człowiecza 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 14 lutego 2017, 11:37

Smurf007

..spotykam nas częściej niż otwieram oczy.. dziś chcę być twoją pustką, która nadchodzi po nieudanym spotkaniu Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

29 września 2017, 09:41Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

29 września 2017, 09:20Smurf007 sko­men­to­wał tek­st imię na­dane ser­cu

23 września 2017, 23:55Smurf007 sko­men­to­wał tek­st transparentna bieliz­na jest dla [...]

17 września 2017, 04:12Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

17 września 2017, 04:07Smurf007 sko­men­to­wał tek­st splątanie myśli roz­ci­na słowo.  

6 sierpnia 2017, 00:49Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Cały ten las pachnie [...]

6 sierpnia 2017, 00:28Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

6 sierpnia 2017, 00:04Smurf007 wy­powie­dział się w wątku R.I.P., czy­li Ci, którzy [...]

5 sierpnia 2017, 23:52Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

2 sierpnia 2017, 21:25dark smurf sko­men­to­wał tek­st Sposób w ja­ki zma­gamy [...]