Smurf007

964 teksty – auto­rem jest Smurf007.

Naj­pierw to życie oka­zuje się wy­magające, a później człowiek wy­kazu­je włas­ny spryt. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:27

zorza

z no­cy wyk­radłbym ciemność
która spo­wija ten świat
za kur­tyną naszych marzeń

prze­mie­rzył ten szal
od pier­wszej gwiazdy
po zni­komość świtu

zdmuchnął kurz wstydu
roz­ciągając księżycową podkowę
w uśmiech na twarzy

niedo­kończo­nym snom
po­cierał policzki
gwiez­dnym pyłem ciesząc oczy

z ust rozbieganych
ba­lejażem ciepłych śladów
mienił do­tyk w czułe słowa

na dobranoc 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 19 lutego 2017, 23:19

mgnienie

is­krą życia na ziemię opada
wo­la istnienia

po drodze spo­tyka anioła
otoczo­na pajęczyną troski
roz­pa­la wnętrze człowieka

tchnięty do życia
chłodem zmarznięte­go świata
łak­nie uczyć się czułości

ocierać z łez zziębnięte policzki
ot­wierać oczy na szept przeźroczysty

prag­nieniem na miarę stwórcy
do­tykając kamieni
po­woływać człowieka

za­pierać dech
na cudzym ramieniu
roz­ciągać nić nadziei

po­między trwaj a zagaśnij
sztan­da­rem powiewa
miłość człowiecza 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 14 lutego 2017, 11:37

Al­bo ro­zet­niesz pętle za­wiłych spraw, al­bo sta­jesz się niewol­ni­kiem nieus­tannych rozwiązań. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 12 lutego 2017, 20:57

* * *

przeszy­wa mnie złość
gdy mnie rozrywasz
drob­nos­tka­mi w twoim uśmiechu

co­raz częściej wy­kuwasz wzrokiem
pożąda­nie ze skamieliny

boisz się nas bar­dziej niż siebie
więc za­marznięta stoisz
gdy wędruję w uk­wiale świątyni

z pośród wszys­tkich miej­sc wol­no mi
szu­kać na to­bie tego [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 19 fiszek • 29 stycznia 2017, 20:49

Uśmiech to ta­ki po­całunek, który nie szep­ta nic do ucha. 

aforyzm
zebrał 24 fiszki • 24 stycznia 2017, 23:50

Żaden dys­tans nie sta­nowi większej ba­riery między ludźmi, jak oba­wy przed wy­korzys­ta­niem i cierpieniem.
Gdy­by ot­wartość leżała w na­turze ludzkiej, żad­na oba­wa i strach nie przerósłby wiary w dru­giego człowieka. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 18 listopada 2016, 09:42

Choćby całe życie po­legało na nosze­niu drew­na.. każdy w końcu chciałby zos­tać ogniem. 

aforyzm
zebrał 23 fiszki • 7 listopada 2016, 18:30

Są ludzie którzy głas­ka­ni nożem, już po chwi­li umierają
i ta­cy, którzy dadzą sie pok­roić, aby na­dal so­bie żyć 

myśl
zebrała 28 fiszek • 2 listopada 2016, 19:57

Cza­sami przy­jaciel by­wa za­led­wie po­myślnym cieniem, stojącym w każdych zam­kniętych drzwiach. 

aforyzm
zebrał 37 fiszek • 18 sierpnia 2016, 20:56

Smurf007

Nie odpowiadam na przypadkowe P.W. ale chętnie na sensowne, najczęściej wynikające z rozmowy pod tekstem ;) Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

wczoraj, 23:32Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

wczoraj, 22:56Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Szczęście to sposób w [...]

wczoraj, 22:53Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Babcia jest jak kwas [...]

wczoraj, 22:51Smurf007 sko­men­to­wał tek­st jest ta­ki rodzaj bólu, [...]

wczoraj, 22:49Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Są ludzie przez którychna­wet [...]

wczoraj, 20:52Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

wczoraj, 11:10Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 09:10Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

23 lutego 2017, 23:03Smurf007 wy­powie­dział się w wątku R.I.P., czy­li Ci, którzy [...]

23 lutego 2017, 21:35Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Tekstem czwar­tku tłus­te­go, dnia [...]