Smurf007

975 tekstów – auto­rem jest Smurf007.

Oddech nocy

poetyc­ka miłość
kocha sa­mot­ne noce

po której myśl
spływa jak po źdźble

opa­dając ciep­lej, nieopodal
na­macal­nych zbliżeń
w cieniach słów
z in­ne­go wy­miaru, zostawiam
do­tyk na tobie

pop­ro­wadź go sama
wska­zując na so­bie miejsca
które otaczasz spełnieniem

Odtwórz  

erotyk
zebrał 8 fiszek • 14 maja 2018, 23:47

Je­den umysł sta­nowić może 'oświece­nie' ludzkości. Pracą i cier­pieniem wzruszał śmierć, która tej no­cy oka­zała mu łaskę.

Ś.P. Stephen Hawking 

myśl
zebrała 10 fiszek • 14 marca 2018, 10:37

* * *

gasnę z nadzieją
że roz­palę się

po dru­giej stro­nie lustra

wy­pa­lasz mnie
studząc kroplą wody 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 21 lutego 2018, 22:28

Akt z wróżką - prolog

kiedyś wierzyłem
że wys­tar­czy przed snem
wy­wiesić po­duszkę przez okno

prze­nikając od­dechem nocy
ema­nuje czymś bliższym
na­bierając gwiez­dnej mocy

pokój też jest umowny
nocą na klaśnięcie wol­nej myśli
przyj­mu­je kształt do­wol­ny

prze­meb­lo­wanie ciszy

gdy od­poczy­wa ciało, czu­wa człowieczeństwo
a sił wszystkich [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 3 stycznia 2018, 00:14

* * *

chce­my do­tykać nieba
a za­pomi­namy pod­no­sić ramiona

pod­pierasz głowę
licząc jas­kra­we dni

nie pat­rząc pod słońce
ośle­piamy się
własną przeciwnością

sza­leństwo or­bit księżyca
upa­ja młodzieńcze usta

czas nieus­tannie dyk­tu­je nas
a my nie pot­ra­fimy znów
stać się ta­kim dzieckiem 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 1 kwietnia 2017, 23:58

amarant

aro­matyczny poranek
po­wol­ne opa­danie na jawie
pat­rząc na­dal snom w oczy

otocze­ni porcelaną
słod­ko mglistą tajemnicą
men­talnie skraplani

o świ­cie wyglądamy
jak ka­wa z mlekiem

sma­kując sobie
każde­go poranka 

wiersz
zebrał 36 fiszek • 20 marca 2017, 19:44

Prze­mija­nie to zem­sta cza­su, za codzien­ne za­bija­nie chwil. 

aforyzm
zebrał 36 fiszek • 14 marca 2017, 11:44

Is­totą poz­na­nia są drob­ne od­kry­cia, które do­konują się, gdy przes­ta­jemy szukać. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 12 marca 2017, 21:43

* * *

siada zmęczone
lo­tem mierząc życie

na gałęziach westchnień
na­biera tchu na jutro

jeśli tyl­ko nadejdzie
kwit­nienie znaczeń
wiosen­nym szeptem

znów o po­ran­ku prze­budzi śpiew
skow­ronka poety 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 6 marca 2017, 20:22

Promyk

na przekór
roz­marzo­nej nocy

woalem przerzedzo­ny
budzi blask
wschodzące­go dnia

z poezją na ustach
słod­szą niż sen
wi­ta uśmiech na twarzy 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 1 marca 2017, 10:23
Smurf007

''Przez mi­liony lat, ludzkość żyła tak jak zwierzęta. Wte­dy stało się coś, co uwol­niło siłę naszej wyob­raźni. Nau­czy­liśmy się roz­ma­wiać, nau­czy­liśmy się słuchać. Roz­mo­wa umożli­wiła prze­kazy­wanie po­mysłów, dzięki cze­mu nau­czy­liśmy się wspólnie bu­dować niemożli­we. Naj­większe osiągnięcia ludzkości tworzo­ne są w roz­mo­wie, a jej naj­większe niepo­wodze­nia są skut­kiem bra­ku roz­mo­wy. Nie mu­si tak być. Nasze naj­większe marze­nia mogą stać się rzeczy­wis­tością. Z techno­logią, którą dys­po­nuje­my możli­wości są nieog­ra­niczo­ne. Wszys­tko, co mu­simy zro­bić, to upew­nić się, że wciąż roz­ma­wiamy.'' Stephen Hawking Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

22 maja 2018, 21:17Papużka sko­men­to­wał tek­st Oddech no­cy

16 maja 2018, 08:35kati75 sko­men­to­wał tek­st Oddech no­cy

15 maja 2018, 16:38AMA sko­men­to­wał tek­st Oddech no­cy

15 maja 2018, 09:37Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Oddech no­cy

14 maja 2018, 23:47Smurf007 do­dał no­wy tek­st Oddech no­cy

14 maja 2018, 23:41Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

13 maja 2018, 21:46Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

30 kwietnia 2018, 22:00Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

30 kwietnia 2018, 21:29Smurf007 sko­men­to­wał tek­st zachwycały go pta­ki za­pach kwiatów niezmąco­na [...]

30 kwietnia 2018, 19:21Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.